Utrikeshandelsstrategin viktig för Sveriges globala konkurrenskraft

15 december 2023

Foto: Svante Rinalder/Regeringskansliet

Utrikeshandelsstrategin viktig för Sveriges globala konkurrenskraft

Förra veckan presenterade regeringen Sveriges nya strategi för utrikeshandel, investeringar och global konkurrenskraft – ett viktigt steg för att säkra Sveriges fortsatta konkurrenskraft globalt.

Handeln står för ungefär hälften av Sveriges totala BNP och är väsentlig för Sveriges fortsatta tillväxt. De senaste åren har internationell handel och frihandelsnormen utmanats av geopolitisk osäkerhet, pandemi, brutna värdekedjor och global ekonomisk osäkerhet. Dessa förändringar har genererat en ny handelsverklighet med ökad protektionism och hårdnande global konkurrens.

Det är tydligt att Sverige, trots en globalt sett stark position, utmanas. Växande protektionism och geopolitiska spänningar i kombination med minskade produktivitet och ökad internationell konkurrens medför att Sverige och EU behöver prioritera samt arbeta med att stärka långsiktig konkurrenskraft. Regionala värdekedjor har blivit viktigare för att minska risker och säkra insatsvaror, något som gör att vår gränsöverskridande samverkan blir än viktigare. Det är också tydligt att Sverige behöver ett starkt investeringsklimat och effektiva handelsflöden.

För att möta den nya handelsverkligheten presenterade regeringen förra veckan Sveriges nya utrikeshandelsstrategi, anpassad för att möta dessa nya förutsättningar. Strategin fokuserar på att stärka svensk tillväxtpotential genom att underlätta för  svenska företag att internationalisera, stärka den interna och externa konkurrenskraften samt säkerställa Sveriges attraktivitet för etableringar och investeringar.

Utrikeshandelsstrategin har tre huvudmål:

  1. Sveriges konkurrenskraft ska stärkas och förutsättningar för handel, investeringar och innovation förbättras.
  2. Svenska företag ska öka sin export och närvaro på internationella marknader.
  3. Sveriges ställning som prioriterad partner för grön och digital omställning globalt ska stärkas.

För att nå dessa mål föreslås en rad åtgärder. Strategin fokuserar på att främja ett konkurrenskraftigt EU med en välfungerande inre marknad och ökad global frihandel som stärker Sveriges konkurrens- och attraktionskraft. I strategin betonas också vikten av förbättrade förutsättningar för företags internationalisering, ökad attraktionskraft för investeringar, etableringar samt internationell kompetens.

Vidare ämnar strategin möjliggöra för svenska företag att öka sin export och närvaro på internationella marknader, där näringslivsfrämjande har en primär funktion. Här kan främjandeaktörer, såsom Norrbottens Handelskammare och andra aktörer inom regional exportsamverkan, stötta små och medelstora företag genom att ge stöd och råd, hjälp med kontakter, sänka trösklar och underlätta marknadstillträde.

“Internationell handel är en nyckelfaktor för ett konkurrenskraftigt samt hållbart Norrbotten och Sverige. Att nå ut på en internationell marknad kräver tid, engagemang och resurser. Vid internationella affärer är det avgörande med rätt kontakter, lokal förankring och nätverk. Vårt arbete inom regional exportsamverkan är ett centralt led i Sveriges utrikeshandelsstrategi. För att bättre möta företagens internationaliseringsbehov samverkar vi med flera främjandeaktörer och företag. Arbetet utgår från företagens behov och regionens förutsättningar. Genom våra medlemsföretag, påverkansarbete och globala handelskammarnätverk bidrar vi till ökad konkurrenskraft, handel och internationalisering i Norrbotten och för hela Sverige. ” –

Sabrina Suikki, ansvarig för internationella affärer på Norrbottens Handelskammare*

 

Text: Helen Sundqvist, Norrbottens Handelskammare

 

*Norrbottens Handelskammare är del av ett globalt nätverk med 13 000 handelskamrar i 140 länder där vi hjälper dig att knyta kontakter med och öppna dörrar till potentiella kunder, leverantörer och samarbetspartners internationellt.

Fler nyheter

13 okt 2023

Världens största nätverk för internationella affärer

Sveriges Handelskamrar ser samverkan som centralt när det gäller företagsstöd i Sverige. Regional Exportsamverkan (RES) är ett led i Sveriges...

Internationell handel
21 sep 2023

Starkare anbudsgivare – så gör vi det tillsammans!

Mångmiljardinvesteringar i norr fyller media dagligen. Det ger ett skyltfönster som andas stordrift, multinationella aktörer och som kräver leverantörer av...

KompetensKrönikan
21 jun 2023

Möt Våra Medlemmar Hive Digital Technologies

Möt Våra Medlemmar, Hive Digital Technologies Hive Digital Technologies är ett kanadensiskt börsnoterat bolag (NASDAQ: HIVE) som driver ett av...

KompetensMånadens medlemsföretagNyheter