Debattartikel: Industrins rekordinvesteringar måste matchas med ny infrastruktur

21 januari 2021

Sveriges utveckling begränsas av undermålig järnväg i norra Sverige. Dagens enkelspår mellan Gävle och Härnösand och avsaknaden av järnväg mellan Umeå och Luleå stryper utvecklingen. Sverige behöver en ny modern järnväg för snabbare, tyngre och längre tåg. För mindre än 60 miljarder skulle vi redan till år 2030 – 2035 kunna få 75 mil modern järnväg hela vägen mellan Gävle och Luleå.

Industrin investerar mer än 1 000 miljarder kronor i nya anläggningar och ny teknik i norra Sverige. Det är investeringar för jobb, tillväxt, exportintäkter och ökad hållbarhet. Industrin i vår region ligger i framkant i klimatomställningen; skogsindustrin levererar innovativa biobaserade lösningar och stål- och tillverkningsindustrin är världsledande i att minska utsläppen.

I ett underlag till regeringen konstaterar Trafikverket att pengarna bara räcker till att lappa och laga, inte att bygga klart redan påbörjade sträckor. Detta drabbar Norrlandskusten hårt och påverkar utvecklingen i hela landet. Sveriges längsta flaskhals, mellan Gävle och Härnösand, skulle inte byggas bort och pengarna skulle bara räcka till halva Norrbotniabanan.

Botniabanan, som stod klar 2010, har betytt enormt mycket för utvecklingen. Byggstarten av Norrbotniabanan är också en viktig milstolpe, liksom de beslutade och pågående satsningarna i noderna Sundsvall och Gävle – men så länge resterande sträckor mellan Gävle och Härnösand inte åtgärdas och Norrbotniabanan lämnas halvklar kommer systemeffekterna av redan gjorda investeringar att utebli. Det gods som skulle kunna transporteras via järnväg hela vägen från Luleå och söderut längs kusten kommer fortsätta att gå på lastbil genom hela Sverige.

Behovet av specialkompetens är en avgörande fråga för många företag. Förbättrade pendlingsmöjligheter och kortare restider tack vare tåg som går i 250 km/h är en förutsättning för näringslivets expansion.

Godstransporterna kommer enligt Trafikverkets centrala prognoser att öka med 50 procent till 2040. Under samma tid kommer personresorna att öka med 28 procent och befolkningsmängden med 16 procent. Trots att Trafikverkets trafikprognoser pekar på kraftiga ökningar kommer myndigheten till slutsatsen att inga nya investeringar ska göras i infrastrukturen, samtidigt som riksdagen har beslutat att Sverige ska bli världens första klimatneutrala välfärdsland senast 2045. Denna ekvation går inte ihop.

Att få en modern kustjärnväg som binder samman Botniabanan söderut skulle kosta ungefär 30 miljarder, utöver det som ligger i nuvarande plan. Att färdigställa Norrbotniabanan hela vägen till Luleå skulle kosta ytterligare 23 miljarder. Eftersom sträckan är utpekad som stomnät finns dessutom möjligheter till 30 procent medfinansiering från EU.

Detta är en av de mest kostnadseffektiva infrastrukturåtgärderna och genererar många samhällsnyttor:

• restiderna halveras och pendlingsmöjligheterna längs kusten från Gävle och norrut förbättras.
• kvinnor gynnas särskilt av de förbättrade pendlingsmöjligheterna.
• kostnaderna för godstransporterna minskas kraftigt, näringslivets konkurrenskraft stärks.
• överflyttning från väg till järnväg och sjöfart underlättas.
• städer som exempelvis Sundsvall, Östersund, Örnsköldsvik, Umeå, Skellefteå och Luleå får snabb järnväg, ett funktionellt alternativ till flyget. Det skapar en robusthet inför framtiden.
• fler människor kan resa fossilfritt. 1 miljon resor kommer varje år att ta tåg istället för flyg.

 

Linda Nilsson
vd Norrbottens handelskammare
Anders Hjalmarsson
vd Västerbottens handelskammare
Oliver Dogo
vd Mittsvenska handelskammaren
Andreas Garp
vd Mellansvenska handelskammaren
Fredrik Lundh Sammeli
riksdagsledamot (S) Norrbotten
Mattias Karlsson
riksdagsledamot (M) Norrbotten
Birger Lahti
riksdagsledamot (V) Norrbotten
Linda Modig
riksdagsledamot (C) Norrbotten
Isak From
riksdagsledamot (S) Västerbotten
Edward Riedl
riksdagsledamot (M) Västerbotten
Gudrun Nordborg
riksdagsledamot (V) Västerbotten
Helena Lindahl
riksdagsledamot (C) Västerbotten
Kristina Nilsson
riksdagsledamot (S) Västernorrland
Jörgen Berglund
riksdagsledamot (M) Västernorrland
Christina Höj Larsen
riksdagsledamot (V) Västernorrland
Emil Källström
riksdagsledamot (C) Västernorrland
Elin Lundgren
riksdagsledamot (S) Gävleborg
Lars Beckman
riksdagsledamot (M) Gävleborg
Ulla Andersson
riksdagsledamot (V) Gävleborg
Anders W Jonsson
riksdagsledamot (C) Gävleborg

Fler nyheter

12 jan 2021

Debattartikel SvD: Rädda satsningar på infrastruktur

I början av året ska regeringen presentera den ekonomiska omfattningen av de statliga satsningarna på infrastruktur kommande mandatperioder. Risken är...

KrönikanNyheter
18 dec 2020

Fortsatt påverkansarbete inför kommande nationell infrastrukturplan

Under hösten har Norrbottens Handelskammare arbetat med ett remissyttrande till kommande nationell infrastrukturplan för 2022-2037. Vi har i dialoger och...

InfrastrukturNyheter
14 dec 2020

Månadens Medlemsföretag: MGB Energy Consulting

Efter närmare 40 år inom Vattenfall med flera olika ledande befattningar startade Mats Brännström konsultföretaget MGB Energy Consulting i början...

InfrastrukturMånadens medlemsföretagNyheter