Månadens Medlemsföretag: MGB Energy Consulting

14 december 2020

Efter närmare 40 år inom Vattenfall med flera olika ledande befattningar startade Mats Brännström konsultföretaget MGB Energy Consulting i början av 2020. Ett konsultföretag med djup insikt i energisystemet generellt och elkraftsystemet specifikt. Med sitt företag vill Mats hjälpa till och stötta i det pågående paradigmskiftet inom energiområdet med omställning från ett fossilbaserat till ett fossilfritt och förnyelsebart samhälle. Målgrupper är företag, myndigheter och offentliga sektorn.

Vi har passat på att ställa några frågor till Mats, där en av frågorna är hur han ser på framtida investeringar i Norrbotten kopplat till elförsörjningen.

 

Vad är det som är unikt med MGB Energy Consulting och som skapar framgång?

Kompetensen inom energilandskapet inom både elproduktion och elnät på hög nivå. I vårt samhälles pågående transformeringen från fossilbaserad energi till förnyelsebar energi uppstår många frågor hur denna övergång ska ske. Väldigt många av de förnyelsebara lösningarna baseras på elenergi. Att förstå och tillämpa den pågående samhällsomvandling är inte alltid lätt. MGB Energy Consulting har förmågan att till sina kunder på ett pedagogiskt sätt kunna sätta in och beskriva el- och energianvändningen i rätt storleksordning och sätta in detta i sitt rätta sammanhang.

Hur har medlemskapet i Norrbottens Handelskammare stöttat MGB Energy Consulting

Med hjälp av Norrbottens Handelskammare kan MGB Energy Consulting komma ut på fler arenor och möta fler potentiella kunder, såväl nationella som internationella.

Vad är det viktigaste för dig just nu för att kunna ta nästa steg?

Fortsatt bredda mitt nätverk med flera kunder. Att etablera ett nytt företag samtidigt som corona-problematiken drog igång har helt klar varit en svårighet. Naturliga fysiska mötesplatser som förtagarfrukost som andra event har gått mot noll. Förstagångsbesök via telefon för att sedan kunna ordna ett webbmöte är inte det samma som ett fysiskt möte för att börja bygga affärsrelationer. Men som läget är nu är det är bara att göra det bästa av situationen.

Det större uppdragen hittills har varit att arbeta tillsammans med några kommuners näringslivsutvecklingsenheter och deras utvecklingsplaner. Etablering av industri-siter kräver en fungerande infrastruktur där elnätet är mycket viktigt. Ett annat arbete är ett pågående projekt från Region Norrbotten till konsultföretaget STIMO där jag har sammanställt det regionala elnätets kapacitet (130 kV – 40 kV) för alla Norrbottens kommuner.

Vad är din syn på de framtida investeringar som kommer ske i Norrbotten kopplat till elförsörjningen?

Norrbotten har traditionellt en hög energianvändning med sina stora basindustrier inom papper, gruvor och stål. På senare år har datacenters etablerat sig mycket på grund av tillgången på stabil och förnyelsebar el från vind- och vattenkraft. Vindkraftparker har byggts ut kraftigt under de senaste åren i Norrbotten. Markbygden väster om Piteå är den mest kända men flera andra vindkraftparker finns etablerade och ännu fler finns planerade.

Från ”export till import” av elkraft

Elproduktionen i Norrbotten har historiskt alltid varit betydligt större än elanvändningen. Även om elanvändningen inom regionen är hög har stora delar av elen har transporterats till såväl södra Sverige som exporterats till Finland. Sverige har de senaste åren exporterat i storleksordningen 20 TWh årligen, till betydande delar baserat på elproduktionen i Norrbotten.

Sveriges omställning från ett fossilbaserat till ett fossilfritt och förnyelsebart samhälle bygger till stora delar på en klart ökad elanvändning inom många områden. Transportsektorn är ett av de mera omtalade områdena med förväntad omställning till el. Den totala omställningens ökning år 2045 har i olika beräkningar tidigare i år uppskattas till storleksordningarna 35–65 TWh/år varav användningen av vätgas beräknades uppgå till 15 TWh/år. Bra att känna till är att Sverige har under de senaste 30 åren haft en elanvändning som legat ”platt” på 130–140 TWh/år. De beräknade ökningen de kommande 25 åren blir betydande.

Nyligen presenterades att enormt stora planer är på gång inom Norrbottens gruv- och mineralindustrin samt inom stålindustrin för att hela tillverkningsprocessen ska bli fossilfri. När de stora planerna på vätgastillverkning i industriell skala blir veklighet innebär detta en gigantisk ökning i effekt- och energianvändningen som aldrig skådats i Sverige.

Fullt utbyggt enligt de planer som presenteras innebär det att Norrbotten går från ”export till import” av elkraft, säger Mats Brännström

Enlig regionfakta.com senaste årsvärde 2019 för Norrbotten producerades det 17,6 TWh el och elanvändningen var 8,3 TWh totalt varav industrin använde 5,1 TWh. Detta ska sättas i relation till ett elbehov på 55 TWh år 2045 som LKAB presenterade 23 november i sin enorma omställningsplan med investeringar för 400 miljarder kr. Förutom den nya processen att tillverka koldioxidfritt stål så uppstår flera intressanta spin-off effekter där till exempel överskottsvärmen kan utvecklas till att nyttjas inom helt nya verksamheter.

Sammanfattningsvis, enormt stora omställningsplaner och investeringar i Sverige generellt och i Norrbotten i synnerhet. Utmaningar med tillgång till elenergi på helårsbasis, ett elnät med kapacitet att överföra elen till alla användare, tillgång till effekt vid tider med hög efterfrågan. En fantastiskt spännande framtid, avslutar Mats Brännström.

 

Här kan du läsa mer om MGB Energy Consulting

Fler medlemsföretag

22 okt 2020

Månadens medlemsföretag: Lindströms Transport – På en hållbar väg sedan 1957

Lindströms Transport är det innovativa transport- och logistikföretaget som tar nya vägar och leder utvecklingen mot en hållbar transportnäring. Ända...

Månadens medlemsföretagNyheter
09 sep 2020

Månadens medlemsföretag: Next Advokater

Next Advokater är en advokatbyrå med renodlad affärsjuridisk inriktning och specialistkompetens. Vi företräder företag och organisationer. Våra specialistområden är arbetsrätt...

Månadens medlemsföretagNyheter
14 jun 2020

Månadens medlemsföretag: Malmfältens BolagsKonsult AB

Om Malmfältens Bolagskonsult AB Malmfältens BolagsKonsult AB, (MBK AB) är ett utbildningsföretag som anordnar och samordnar utbildningar inom arbetsmiljö, krav...

KompetensMånadens medlemsföretag