Krönika: Kompetensförsörjning – framtidens utmaning

20 april 2021

De senaste månaderna har nyheter om investeringar i Norrbotten avlöst varandra. Det rör sig om hundratals miljarder som ska satsas i vårt län de kommande 20 åren, i etableringar som bygger på ny teknik och hållbara affärsmodeller. Att dessa etableringar sker i norr är ingen överraskning. Här finns råvaran, ytan, och framför allt den viktigaste förutsättningen för hållbar produktion – den gröna elektriciteten. Vi har dessutom lång erfarenhet av att arbeta med och forska om hållbar teknik. Det är tydligt och självklart att det är norra Sverige som kommer att driva den gröna, hållbara industriomställningen framåt.

Det som nu sker i norr har väckt intresse runt om i Sverige och världen, och många frågar sig hur det praktiskt ska gå till. En av de återkommande frågorna är hur utmaningen med kompetensförsörjningen ska lösas. Etableringarna kommer att skapa tusentals nya jobb, och för att kunna täcka upp behovet av arbetskraft måste vi bli fler. Befolkningsmängd och kompetens hänger ihop med innovationsförmåga och ekonomisk tillväxt, så det är en kärnfråga för vår regions fortsatta utveckling. Det är ingen liten utmaning, men med framförhållning, förberedelser och regionövergripande samverkan kan vi gemensamt skapa förutsättningar för att lyckas.

De nya etableringarna kommer att skapa en rörlighet på arbetsmarknaden, vilket ofrånkomligt kommer att påverka andra verksamheter. Den snabba hållbara teknikutvecklingen, samt den ökade globaliseringen innebär att kompetensen blir företagens viktigaste tillgång. När konkurrensen om kompetensen hårdnar är det viktigt att arbeta proaktivt för att behålla sin konkurrenskraft. Som företag är det därför smart att redan nu börja arbeta strategiskt för att säkerställa att man kan hitta och bibehålla rätt kompetens i sin verksamhet.

Som enda svenska region med två fysiska landsgränser måste det gränsöverskridande samarbetet med våra grannländer Norge och Finland intensifieras, och åtgärder måste påskyndas för att utöka det geografiska upptagningsområdet för arbetskraft. Dessutom måste vi lyckas locka till oss globala talanger som besitter den spetskompetens vi saknar. Det förutsätter att folk vill bo här. Vi måste bli bättre på att marknadsföra Norrbotten, samt hjälpa nya invånare att bygga upp sin nya tillvaro så att de stannar kvar.

Kompetensförsörjning handlar elementärt om att matcha näringslivet med människor, både kort- och långsiktigt. För att säkerställa den regionala tillgången av kompetent arbetskraft är det viktigt med ett framåtsyftande arbete som svarar till företagens behov. Här ser vi att nuvarande strategi inte räcker till, och att det saknas en gemensam helhetssyn framåt – vilken regional aktör äger frågan? Norrbottens Handelskammare efterlyser därför en bred, regionövergripande kartläggning av näringslivets nuvarande och framtida behov av kompetens, så att Norrbotten bättre kan möta framtiden.

För oss på Norrbottens Handelskammare är kompetens en viktig del av verksamheten. Vi anordnar utbildningar och kunskapshöjande seminarier om aktuella frågor, vi skapar mötesplatser mellan företag och beslutsfattare, och vi driver affärsnätverk med fokus på erfarenhetsutbyte. Intresset är stort, och det är tydligt att Norrbotten trots de stora avstånden har nära mellan människor. Detta måste vi fortsätta dra nytta av när regionen nu växlar upp. Tillsammans skapar vi ett kraftfullt näringsliv!

Elin Stenvall, Internationell samordnare, Norrbottens Handelskammare

Fler nyheter

20 apr 2021

Norrbottens Handelskammare kommenterar Infrastrukturpropositionen.

Infrastrukturminister Tomas Eneroth och miljö- och klimatminister Per Bolund presenterade regeringens infrastrukturproposition under en presskonferens i fredags den 16 april....

InfrastrukturNyheter
19 apr 2021

Månadens medlemsföretag: Cygni

Redan när Cygni startade 2006 hade vi en tydlig vision, vi ville vara den bästa arbetsgivaren för skickliga och ambitiösa...

Månadens medlemsföretagNyheter
08 mar 2021

Förlängningen av EU:s stomnätskorridorer ur ett nordiskt perspektiv

Den 26 februari arrangerade Norrbottens Handelskammare tillsammans med North Sweden European Office, Botniska korridoren och BusinessOulu webbinariet “European core network...

InfrastrukturOkategoriserade