Bredda Förståelsen För Omställningen

20 juni 2023

Under våren genomförde vårt medlemsföretag Hallvarsson & Halvarsson en bred opinionsundersökning samt intervjuer med rikspolitiker för att få en bild av allmänhetens och politikens syn på Norrbotten och den gröna omställningen. Resultatet av undersökningen visar att det generellt finns en låg kunskapsnivå om vad omställningen innebär i praktiken, både bland politiker och allmänhet. Gemensamt är att både politiker och allmänheten har en fragmenterad bild av vad omställningen i sig innefattar och åsikter bygger ofta på enskilda bolags möjlighet att ställa om, kombinerat med en svag tilltro till en sammantagen omställning. Under våren bjöd Norrbottens Handelskammare tillsammans med Hallvarsson & Halvarsson in ett antal medlemsföretag för att prata om hur vi kan bredda förståelsen för den hållbara omställningen som sker i norra Sverige.

I opinionsundersökningen associerar man omställningen till energi, miljö och klimat men svaren indikerar att man saknar vidare kunskap om vad den faktiskt innefattar i praktiken. För vissa väcktes negativa associationer där man beskrev den gröna omställningen som ”en bluff, ”bra men överdriven” eller ”dumheter som aldrig kommer att fungera”. Ser man på politikernas svar är inställningen generellt mer positiv men undersökningen illustrerade också stora skillnader mellan blocken. Somliga ser omställningen som avgörande för Sveriges fortsatta konkurrenskraft och har en ganska tydlig bild av vad omställningen innebär i praktiken samt att det kräver politiska beslut och satsningar. Trots detta är det också många politiker som saknar en övergripande helhetsbild och nödvändiga investeringar ses som stöd, man betonar viken av teknikneutralitet samt tenderar att fastna i polariseringspolemik i stället för att fokusera på sakfrågan. Sammantaget finns en bild av att samordning mellan företag, regioner, kommuner och andra aktörer gentemot rikspolitiken är nödvändig.

Under rundabordssamtalet försökte vi sätta fingret på vad vi tillsammans i våra dagliga möten kan göra för att skapa en bredare förståelse för omställningen och nedan sammanställer vi några av dessa punkter:

  • Att höja den generella kunskapsnivån om vad som sker i Norrbotten och norra Sverige. Vi behöver skapa en djupare förståelse för både enskilda satsningar samt sätta investeringarna på en aggregerad nivå och samtidigt förklara nyttan med varför det är viktigt att ställa om
  • Att skapa en förståelse för helheten, både bland allmänheten och beslutsfattare och på samtliga nivåer från regional, nationell till EU-nivå
  • Betona att satsningar sker på marknadsmässiga grunder och att det finns en global efterfrågan där flera företag redan har orderstock på färdig produkt
  • Omställningen till hållbar måste sättas i global kontext, detta är en fråga som berör hela Sveriges och EUs fortsatta konkurrenskraft.

Omställningen är inte en fråga som handlar om Norrbotten, ett enskilt företag, en hamn eller en enskild ort – att ställa om är en fråga av nationell vikt som också är avgörande för både Sverige och Europas fortsatta konkurrenskraft. Globalt sett pågår en kapplöpning för att ställa om industrier till långsiktigt hållbar produktion och affärsmodeller med minimal miljöpåverkan. Det svenska näringslivet har potential att leda denna omställning och viljan finns, både bland etablerade och nya aktörer.

Politiker och beslutsfattare är och bör vara möjliggörare och skapa rätt förutsättningar för näringslivet att faktiskt ställa om. Dels handlar det om infrastruktursatsningar och att hitta logistiklösningar, dels om att skapa långsiktigt stabila och effektiva tillståndsprocesser men även incentivera och möjliggöra utbyggnad av sociala strukturer och samhällsbyggande. I detta större kontext blir det också tydligt att små kommuner inte kan väntas bära kostnaden för något som är avgörande för hela Sverige och EU. Det offentliga behöver hänga med när näringslivet accelererar.

Den svenska omställningen är en del i ett större pussel. Det är en spännande tid med många möjligheter men även utmaningar, vilket kräver nya och annorlunda lösningar – vi uppmanar både allmänheten och beslutsfattare att följa näringslivets exempel – tänka om, tänka nytt, hitta nya samverkansformer och innovativa lösningar.Detta ställer även krav på att beslutsfattare vågar agera utanför traditionella normer och ramar.

 

Har du också funderingar gällande detta ämne? Kontakta gärna oss.

Text: Helen Sundqvist

Fler nyheter

31 mar 2023

Intervju med Andrew

Andrew Reid, Senior Development Engineer at Mobilaris MOVING FROM THE UK TO SWEDEN "I would say to anyone thinking about...

KompetensNyhetskategorier
31 mar 2023

Månadens Medlemsföretag Talga

Talga utvecklar gröna batterianodsprodukter, teknologi och innovationsmaterial i norra Sverige som bidrar till en hållbar framtid. Företaget är vertikalt integrerade,...

KompetensMånadens medlemsföretagNyheter
30 mar 2023

Creating the Silicon Valley of Arctic Europe, Interview with Chana Svensson

Markus Gustafsson Founder & Chana Svensson, CEO & Co-Founder of MindDig   CREATING THE SILICON VALLEY OF ARCTIC EUROPE Interview...

KompetensKrönikanNyhetskategorier