Samlade stödåtgärder med anledning av Coronaviruset

Företag får stöd vid minskad omsättning

den 30 april presenterade Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar ytterligare en åtgärd för att lindra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Det handlar om ett omställningsstöd på sammanlagt 39 miljarder kronor. Omställningsstöd innebär att du som företag kan få stöd för dina fasta kostnader om ditt företag har tappat i omsättning på grund av coronaviruset. För att ha rätt till stödet ska du ha haft en omsättning på minst 250 000 kronor under det senaste räkenskapsåret.

Källa: Regeringen

Nytt åtgärdspaket till småföretag

Den 25 mars kom regeringen med ett antal förslag som främst berör småföretag.

För att mildra konsekvenserna för den svenska ekonomin har det tidigare presenterats ett krispaket för företag och jobb samt flera andra åtgärder. För att särskilt lindra konsekvenserna för små och medelstora företag presenteras nu ett krispaket för svenska företagare.

Källa: Regeringen 

Regeringen skjuter till 125 nya miljarder till svenska företag i lån och lånegarantier.

  • Statliga Svensk Exportkredits låneram utökas från 125 miljarder till 200 miljarder för lån till exportföretagen.
  • Exportkreditnämndens (EKN) tak för kreditgarantier utökas från 450 miljarder till 500 miljarder kronor.
  • Statliga Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på tre miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag.

Källa: Regeringen

Extra ändringsbudget

Den 11 mars presenterade regeringen, Centerpartiet och Liberalerna en extra ändringsbudget för 2020. Den 16 mars berättade regeringen om nya satsningar som kommer ingå i den budgeten. Regeringen avser att överlämna propositionen om extra ändringsbudget till riksdagen den 19 mars.

 

Karensavdraget slopas

För att minska smittspridningen i samhället slopas karensavdraget i två månader mellan 11 mars och 31 maj genom att staten betalar ut sjukpenning för första dagen i sjukfallet. 

Källa: Regeringen

 

Staten tar över sjuklöneansvaret i två månader

Staten föreslås tillfälligt ta hela kostnaden för alla sjuklönekostnader under april och maj. Även egenföretagare ersätts genom att de får en schabloniserad sjukpenning för dag 1-14.

Källa: Regeringen

 

Ett nytt system för korttidspermittering införs

  • Förslaget om korttidspermittering bygger på ett tidigare förslag om ett nytt system för stöd vid korttidsarbete, men subventioneringsgraden utökas kraftigt. Staten kommer att ta tre fjärdedelar av kostnaden för att personal går ned i arbetstid, jämfört med korttidsarbete där staten tar en tredjedel av kostnaden. Förslaget innebär att arbetsgivarens lönekostnader kan minska med hälften samtidigt som arbetstagaren får ut över 90 procent av lönen (upp till en lön på 44 000 kr).
  • Arbetsgivaren måste ha använt sig av andra tillgängliga åtgärder för att minska arbetskraftskostnader, såsom uppsägning av ej verksamhetskritisk personal som inte är tillsvidareanställd.
  • Ansökan öppnas den 7 april och regelverket gäller f o m 16 mars till slutet av 2020.

Källa: Tillväxtverket

 

Likviditetsförstärkning via skattekontot föreslås

  • Förslaget innebär att företag kan få anstånd med betalning av arbetsgivaravgifter, preliminärskatt på lön och mervärdesskatt som redovisas månadsvis eller kvartalsvis. Anståndet omfattar tre månaders skatteinbetalningar och lämnas under längst 12 månader. De nya reglerna föreslås börja gälla den 7 april 2020, men kan tillämpas retroaktivt från 1 januari 2020. Det innebär att företag som har betalat in skatt på sitt skattekonto för januari till mars kan få skatten återbetald från Skatteverket.
  • Regelverket är inte klar än, utan kommer att utformas under de kommande veckorna. Eventuellt får vi veta mer när ändringsbudgeten lämnas över till riksdagen den 19 mars. I dagsläget ger Skatteverket möjlighet till anstånd för inbetlaning av skatt för företag som har fått betalningsproblem som en direkt konsekvens av coronaviruset. Betalningsproblemen ska vara tillfälliga och företaget ska kunna visa att betalning kommer att kunna ske efter att anståndstiden har löpt ut.

Källor: Regeringen och Skatteverket

 

Riksbanken lånar ut upp till 500 miljarder för att säkerställa kreditförsörjningen

För att undvika att livskraftiga företag slås ut till följd av coronavirusets spridning har Riksbankens direktion fattat beslut om att låna ut upp till 500 miljarder kronor till företagen via bankerna.

Källa: Riksbanken