Illustration: Maria Nilsson/Regeringskansliet

Remissvar nationell Infrastrukturplan 2022-2033

01 mars 2022

Norrbottens Handelskammare har den 28 februari lämnat in remissvar för nationell Infrastrukturplan. Där lyfter vi att Sverige och Norrbotten är ett skyltfönster ut mot övriga världen när det gäller den gröna hållbara omställningen och den framtidsinriktade industrin. Investeringarna som sker är marknadsdrivna och det är den globala slutkonsumenten som efterfrågar våra gröna hållbara produkter och tjänster! Detta kräver gröna transporter för Sverige och världen.

Norrbottens Handelskammare har under lång tid arbetat med ett strategiskt påverkansarbete mot kommande nationella Infrastrukturplan. Den 28 februari lämnades vårt remissyttrande in till Infrastrukturdepartementet. Under juni förväntas regeringen fatta beslut om innehållet i planen och hur infrastrukturbudgeten ska fördelas under åren 2022-2033.

Förslag åtgärder ökad transporteffektivitet

I vårt remissvar lyfter vi fram att ökad transporteffektivitet är ett viktigt verktyg för att minska transportsektorns klimatpåverkan och samtidigt öka näringslivets konkurrenskraft.
Exempel på åtgärder för ökad transporteffektivitet är längre och tyngre fordon, elektrifiering, samt överflyttning till mer energieffektiva trafikslag som sjöfart och järnväg. Men även effektivare infrastruktur med kortare restider på väg, järnväg och flyg, som ett medel att attrahera nya företag och människor att etablera sig och få den kompetens bolagen kommer att behöva.

Vikten av ett globalt sammankopplat infrastrukturnätverk

Norra Sverige sitter på lösningen på hållbarhetsfrågan vilket leder till att handelsströmmarna utvecklas. Detta påverkar våra godsflöden i både nord-sydlig och öst-västlig riktning, såväl inom som utanför Europa. Bygg färdigt infrastruktursatsningar, korridorer, stråk och noder som har påbörjats för att få ut maximal nytta av företagsinvesteringarna, öka konkurrenskraften och för att uppnå klimatmålen. Detta skulle minska kostnaderna och innebära mer infrastruktur för pengarna.

Illustration av viktig infrastruktur i Norrbotten.
Illustration av viktig infrastruktur i Norrbotten.

Några av de punkter som vi lyfter fram i vårt remissvar:

Tillför extra medel till underhåll av vägnät. Vägnätet i Norrbotten har ett stort underhållsbehov med en stor underhållsskuld. Här behövs extra medel tillföras annars kommer underhållsskulden mer än fördubblas till år 2030.
Utöka testvägnät på 90 ton fordon. Vägnätet är en förutsättning för utveckling i hela regionen. Vi vill se fortsatta satsningar på de statliga vägarna i Norr och utbyggnaden av BK4 samt utveckling av teststräckor 90-ton.
Sjöfart är ett energieffektivt trafikslag som behöver förstärkas. För att vår industri fortsatt ska kunna vara hållbar och konkurrenskraftig krävs tillgänglighet, öppna farleder och en effektiv sjöfart även på vintern när vattenvägarna är frusna.
Beslut om investering av nya isbrytare måste tas med. Isbrytning bör liksom snöröjning av väg och järnväg finansieras via statliga anslag för att uppnå konkurrensneutralitet mellan transportslagen.
De regionala flygplatsernas roll i transportsystemet. Med allt som händer i Norrbotten är betydelse av våra regionala flygplatser helt central. Både den växande besöksnäringen och näringslivet i norr är helt beroende av bra och frekventa flygförbindelser till Arlanda med goda förbindelser ut i världen.
Målår och säkra finansiering av Norrbotniabanan. Norrbotniabanan måste tidigareläggas och färdigställas med ett målår för att erhålla finansieringslösning i sin helhet.
Säkra Sveriges Suezkanal, Malmbanan. Malmbanans kapacitet måste stärkas med dubbelspårssträckor och högre hastigheter, som en del av EU:s stomnätskorridor och som tydligt är prioriterat av EU.

Norrbottens Handelskammare är positiv till många satsningar som anges i den nationella transportplanen. Det fortsatta arbetet behöver dock aktualiseras och stödja den snabba, och för hela Sverige positiva utveckling, som sker i Norrbotten. Norrbottens Handelskammares samlade remissvar syftar till att ge en vägledning i vilka prioriterade projekt som behövs i regionen från ett näringslivsperspektiv.

Tillsammans främjar vi ett konkurrenskraftigt och hållbart näringsliv!

Fler nyheter

23 feb 2022

Månadens medlemsföretag: Svevind

Svevind AB är ett projektutvecklingsföretag som främst arbetar med att möjliggöra produktion av grön förnyelsebar energi genom landbaserad vindkraft. Som...

Månadens medlemsföretagNyheter
10 feb 2022

Följ med oss till Spanien

Svensk-spanska affärsrelationer är starkare än någonsin, med tunga spanska investeringar i Norrbotten och en politik som öppnar upp för nya...

Internationell handelNyheter
04 feb 2022

Kom och jobba på Norrbottens Handelskammare som samordnare Internationella affärer!

Som internationell samordnare på Norrbottens Handelskammare kommer du att ha ett omväxlande arbete med många spännande arbetsuppgifter. Som ansvarig för...

Nyheter