Pressmeddelande – förlängning av godskorridorer

05 oktober 2020

Regeringen har gett Trafikverket i uppdrag att ta fram ett kunskapsunderlag inför översynen av EU:s godskorridorer på järnväg. I uppdraget ingår att göra relevanta analyser av den nationella och internationella marknaden för godstrafik på järnväg, samt utreda förutsättningarna för en förlängning av nuvarande godskorridor till Uleåborg och Narvik.

Norrbottens Handelskammare välkomnar beslutet, då det går i linje med det långsiktiga påverkansarbete som vi gör tillsammans med vårt Logistikråd bestående av de 12 mest transportintensiva företagen i Norrbotten. ”Långsiktiga och hållbara infrastrukturinvesteringar är en grundförutsättning för Norrbottens fortsatta tillväxt, framförallt i en tid då stora satsningar kopplat till just fossilfrihet och hållbarhet görs i länet” säger Linda Nilsson, VD på Norrbottens Handelskammare.

Överflyttning av godstransporter till järnväg och sjöfart är en viktig del i att uppnå de globala mål som satts upp i bland annat Agenda 2030, Parisavtalet samt EU:s Gröna Giv. Effektivare transporter, minskade utsläpp och ökad trafiksäkerhet innebär i slutändan dessutom bättre konkurrenskraft för företagen i Norrbotten.

Beslutet finns att läsa i sin helhet på https://www.regeringen.se/regeringsuppdrag/2020/10/uppdrag-att-ta-fram-ett-kunskapsunderlag-infor-oversynen-av-eus-godskorridorer-pa-jarnvag/

Kontaktperson: Linda Nilsson, VD Norrbottens Handelskammare, 070-5469926

Fler nyheter

09 sep 2020

Månadens medlemsföretag: Next Advokater

Next Advokater är en advokatbyrå med renodlad affärsjuridisk inriktning och specialistkompetens. Vi företräder företag och organisationer. Våra specialistområden är arbetsrätt...

Månadens medlemsföretagNyheter
09 sep 2020

”Våren 2020 förändrades världen – Inget kommer att vara som förr, allt kommer att förändras”

Och inget är som förr kan man konstatera med semestern i färskt minne. Vi hemestrar, gör lokala utflykter, lagar mat,...

KrönikanNyheter
08 sep 2020

Inspel till Trafikverkets arbete med att ta fram inriktningsunderlag

Tillsammans med övriga handelskammare i norra Sverige har vi skickat följande inspel till Trafikverkets arbete med inriktningsplaneringen. Vi undertecknande handelskammare...

InfrastrukturNyheter