LUX-projektet når sitt slut

09 februari 2023

LUX-projektet når sitt slut

Norrbottens Handelskammare och Region Norrbotten har på uppdrag av Vinnova samarbetat för att stötta företag som vill växa genom internationalisering. Projektet LUX – ljuset från den gröna omställningen har bestått av två delar, exportfrämjande och kompetensförsörjning med syfte att vidare utforska vad norrbottniska företag behöver för att lyckas ta klivet ut i världen samt hur Norrbotten kan attrahera fler människor att flytta till länet.

Ett regeringsuppdrag med syfte att utveckla arbetssätt och processer för ökade synergier mellan regionala, nationella och internationella innovationsinsatser ligger till grund för detta samarbete. Målet är att öka norrbottniska företags internationaliseringsgrad, genom att testa nya arbetsmetoder och arbeta med frågor så som attraktivitet och smarta, hållbara samhällen. Uppdraget genomfördes i samverkan med statliga aktörer inom Triple I – Vinnova, Business Sweden, Tillväxtverket, Energimyndigheten och Svenska Institutet.

Projektet LUX – ljuset från den gröna omställningen belyser ett antal förutsättningar som är avgörande för att företag ska kunna växa genom internationalisering, nedan följer en kort summering:

Det tar tid att bygga upp en ny marknad, vilket förutsätter att internationaliseringen är grundat i företagets konkreta behov samt är väl förankrade inom företaget såväl inom företagsledning, styrelse som ägare. Lyckad internationalisering ställer också krav på att företaget är villig att dedicera både tid och resurser för att realisera internationaliseringsarbetet men även för att hålla momentum för att nå resultat. Utöver angivet ställer företagens behov krav på långsiktighet, vad gäller både finansieringsmöjligheter och det stöd som erbjuds, men även fler möjligheter till stöd kring uppföljande insatser på marknader där marknadsbearbetning påbörjats. Detta för att ytterligare accelerera internationaliseringsarbetet och snabbare nå konkreta resultat.

I ljuset av den gröna omställningen står Norrbotten inför en rad möjligheter och utmaningar gällande kompetensförsörjning. För att effektivt kunna attrahera, matcha och behålla global arbetskraft krävs behovsanpassade och strategiskt inriktade insatser baserade på företagens konkreta behov. Vidare krävs det påverkansarbete för att minska praktiska hinder genom att skapa enklare och mindre tidskrävande tillståndsprocesser och likvärdiga handläggningstider. Gräns- och branschöverskridande samverkan och erfarenhetsutbyte där man delar framgångsexempel och ”best practice” kan också göra det lättare för företag att attrahera globala talanger. Möjligheten att nyttja kvalitetssäkrade aktörer, exempelvis inom vårt världsomfattande handelskammaraffärsnätverk, som förstår företagens behov samt är lokalt förankrade och bevandrade i respektive marknads affärskultur och språk förenklar inte bara internationaliseringsarbetet på borta plan utan även processen med att rekrytera internationell arbetskraft på hemma plan. Det är redan tydligt att företag i Norrbotten ser global kompetens som ett första steg till ökad internationell handel och en strategisk möjlighet att utforska nya marknader även på sikt.

Just nu delar vi gemensamma möjligheter och utmaningar i ljuset av den gröna omställningen inte bara i norra Sverige, utan även i norra Finland och norra Norge. För att undvika kannibalisering och öka vår gemensamma attraktions- och konkurrenskraft globalt behöver vi samverka mer region-, bransch- och gränsöverskridande, inte bara inom internationalisering utan även global kompetensförsörjning. För att öka attraktiviteten för de smarta, hållbara samhällena i det arktiska Europa krävs sålunda tydligare gemensam arktisk strategi, förstärkt mellanstatlig samverkan, förenklade regel- och ramverk samt praktiskt fungerande fri rörlighet på den gemensamma nordnordiska arbetsmarknaden. Det är nu, och inte senare, som vi har möjligheten att skapa den permanenta gröna världsutställningen i norr – i ljuset av den gröna hållbara omställningen.

Vill ni veta mer om projektet? Kontakta gärna oss så berättar vi mer.

Fler nyheter

09 feb 2023

Intervju med Anna Stellinger

  ”Det är inte genom att sluta gränserna och göra oss självförsörjande som vi blir mindre sårbara” Energikris, inflation, krig...

Internationell handelNyheterNyhetskategorier
Hitachi Energy Installation Norge
01 feb 2023

Månadens Medlemsföretag Hitachi Energy

Hitachi Energy är en global teknikledare som arbetar för att främjar ett hållbart energisystem. I Sverige jobbar ca 4900 personer...

InfrastrukturMånadens medlemsföretagNyheterNyhetskategorier
20 dec 2022

Global kompetens driver hållbara industrisatsningar i norr!

Den svenska industrin spelar en nyckelroll i energi- och klimatomställningen. Med hjälp av kompetenser från hela världen är vårt nyblivna...

KompetensNyheterNyhetskategorier