Intervju med Anna Stellinger

09 februari 2023

 

”Det är inte genom att sluta gränserna och göra oss självförsörjande som vi blir mindre sårbara”

Energikris, inflation, krig och pandemi – de senaste åren har Sverige och EU genomgått ett antal stora prövningar med en ny geopolitisk verklighet, brutna värdekedjor och höjda kostnader för företag som resultat. Sammantaget har dessa händelser haft stor inverkan och skapat nya förutsättningar för företag på både kort och lång sikt.

Vi fick en möjlighet att samtala med Anna Stellinger, Chef Internationella och EU-frågor på Svenskt Näringsliv för att diskutera aktuella näringslivsfrågor. Vad innebär Sveriges ordförandeskap i EU? Hur ser framtiden för frihandeln ut i ljuset av en ny geopolitisk verklighet? Vilka trender ser vi inom internationell handel? Detta är några av de frågor som hon svarar på.

I en omvärld som är vänts upp och ner står EU inför ett avgörande ögonblick samtidigt som Sverige tagit över ordförandeklubban i EU, vad innebär Sveriges ordförandeskap i EU?

–  Sverige är vana att arbeta fram konsensus och samförstånd men det är viktigt att vi även agerar drivande i frågor som på lång sikt kommer att vara avgörande, exempelvis fokus på att stärka konkurrenskraften, skapa en ännu starkare inre marknad där företag och näringsliv kan både verka och växa. Detta skulle göra EU mer motståndskraftiga samtidigt som ekonomisk styrka ger en större politisk tyngd globalt.

Även spelplanen för internationell handel har förändrats, då USA i höstas lanserade ett omfattande ekonomiskt stödpaket, Inflation Reduction Act, IRA, med kraftiga subventioner för gröna industrier. IRA har väckt stor debatt i både Sverige och EU samtidigt som det väckt frågor kring framtiden för frihandeln. Anna Stellinger betonar dock att det finns en rad positiva delar med IRA.

–  Paketet visar att USA tar klimatutmaningen på större allvar samtidigt som det är en möjlighet att uppnå deras klimatåtaganden enligt parisavtalet, vilket så klart är mycket positivt. Det ger även en viss förutsägbarhet och innebär en stor möjlighet även för svenska företag som är aktiva på den amerikanska marknaden.

Dock är förslaget inte utan viss problematik

–  Vissa formuleringar gör att delar av paketet har diskriminerande effekter och strider därmed mot internationella handelsregler. Dock är inte alla riktlinjer för implementering på plats än vilket innebär att EU behöver fortsätta hålla en konstruktiv dialog med USA.

EU har också olika former av statsstöd och gemensamma medel  där stora delar är öronmärkt till gröna investeringar, skillnaden är att dessa är utformade i linje med etablerade internationella handelsregelverk.

–  IRA skulle sannolikt inte stå emot en prövning i WTO (världshandelsorganisationen) eftersom den ställer krav på att en stor andel av insatsvarorna ska vara tillverkade och i vissa fall även monterade i USA, man skiljer därmed på var produktionen sker och diskriminerar övrig produktion. Kravet på inhemsk produktion påverkar inte bara exportföretag utan kommer även ha en negativ påverkan för många underleverantörer.

Sedan IRA lanserades har EU fört en dialog om hur man ska svara på paketet och Anna betonar det sista vi behöver i en turbulent tid är en handelskonflikt med USA.

–  Samtidigt som EU behöver hålla en konstruktiv dialog med USA och hitta en proportionerlig sans och balanslösning behöver vi fokusera på att förbättra konkurrenskraften på hemmaplan och arbeta långsiktigt med det vi kan direkt påverka. Inom EU behöver vi arbeta fram tryggare energiförsörjning, fortsätta ta bort hinder på den inre marknaden, satsa mer på forskning och innovation samt bli bättre att nyttja och implementera befintliga frihandelsavtal.

Som svar på IRA har EU i början på februari lanserat en grön industriplan som ämnar förbättra konkurrenskraft och främja utsläppsfria industrier. Paketet innehåller förenklade regelverk, satsningar på kompetens, fokus på frihandelsavtal  och snabbare tillgång till finansiering.

Under det svenska ordförandeskapet har Sverige en möjlighet att påverka inte bara hur EU hanterar viktiga näringslivsfrågor men även skapa goda förutsättningar för svenska och europeiska företag.

Ökad protektionism och en förändrad geopolitisk verklighet är dock bara en del av de förändringar som företag behöver ta ställning till. Förseningar och brist på insatsvaror, brutna leverenskedjor och fördyrade omkostnader har också påverkat svenska företag.

–  Det är inte genom att sluta gränserna och göra oss självförsörjande som vi blir mindre sårbara. Lösningen är snarare att diversifiera produktion- och leverantörskedjan där företag ökar antalet leverantörer till olika delar av världen för att säkerställa tillgången på insatsvaror och att värdekedjor kan fortgå även i turbulenta tider. Detta minskar beroendet av enskilda länder och underlättas av de frihandelsavtal som EU förhandlat.

En annan fråga som påverkar Sverige är att maktbalansen i EU har förändrats, framför allt i samband med Storbritanniens utträde ur EU.

–  Sverige har traditionellt stått nära Storbritannien i många frågor och har kunnat ta rygg på britterna. Brexit innebär att Sverige inte längre kan förlita sig på fasta allianser utan behöver se sig om och skapa nya allianser där vi låter enskilda sakfrågor avgöra vem vi samarbetar med. Det är helt klart mer krävande än när vi hade Storbritannien som klockren allierad.

Ytterligare betonar Anna att Sverige och svenska företagare behöver arbeta mer strategiskt och proaktivt samt vara mer drivande i processer som påverkar förutsättningarna för företagen.

–  För många företag, både de som exporterar och importerar, innebär detta att tiden när man kunde fokusera på endast den egna verksamheten är förbi och man behöver i högre utsträckning både omvärldsbevaka och engagera sig i viktiga frågor som kan påverka företagens vardag.

I kombination med omvärldsbevakning är det också tydligt att det är en konkurrensfördel att vara verksam på flera marknader.

 

Vill ditt företag ha hjälp med din internationella affär? Vi hjälper företag som vill etablera sig på nya marknader och kan bistå med både expertis och ett nätverk med marknadsexperter, vänligen kontakta oss för mer information.

Vill du veta mer om Anna och Svenskt Näringsliv?

Text: Helen Sundqvist

Fler nyheter

Hitachi Energy Installation Norge
01 feb 2023

Månadens Medlemsföretag Hitachi Energy

Hitachi Energy är en global teknikledare som arbetar för att främjar ett hållbart energisystem. I Sverige jobbar ca 4900 personer...

InfrastrukturMånadens medlemsföretagNyheterNyhetskategorier
20 dec 2022

Global kompetens driver hållbara industrisatsningar i norr!

Den svenska industrin spelar en nyckelroll i energi- och klimatomställningen. Med hjälp av kompetenser från hela världen är vårt nyblivna...

KompetensNyheterNyhetskategorier
21 nov 2022

Logistikdag Norr firade 10-årsjubileum!

Den 9 november firade Logistikdag Norr 10-årsjubileum med 240 anmälda deltagare – vilket är ett nytt deltagarrekord och kvitto på...

EvenemangInfrastrukturNyheterNyhetskategorier