Corona – Samlad information

I Norrbotten finns ett starkt näringsliv som nu påverkas av den nuvarande situationen kopplat till Corona-virusets utbrott i Sverige och i andra länder.

Vi på Norrbottens Handelskammaren följer utvecklingen av Covid-19 och vi rekommenderar våra medlemsföretag att följa nedan hemsidor som kontinuerligt uppdaterar med den senaste informationen om Covid-19. Hit kan du vända dig för bland annat riskbedömning och reserekommendationer.

 

För Företagare med anledning av Covid-19

regeringens hemsida finns samlad information till dig som är företagare om de åtgärder som regeringen vidtagit för att mildra virusutbrottets konsekvenser för jobb och företag i Sverige. Informationen på sidan uppdateras löpande allteftersom åtgärder vidtas.

Vi rekommenderar också Verksamt.se för samlad information från myndigheter till företag. På verksamt.se/norrbotten hittar du information om vilka regionala stödåtgärder som finns.

Vi rekommenderar också företag att se över sitt beredskapsläge. Detta gäller framförallt importerande och exporterande företag, som behöver ha en plan för hur de kan agera vid en oförutsedd händelse, till exempel om transporter till eller från en specifik marknad blir kraftigt begränsad. Se också till att säkra upp dina avtal med en klausul som skyddar mot oväntade händelser.

 

Hör gärna av dig till oss om du har något du vill fråga, bolla eller bara prata kring. Du hittar våra kontaktuppgifter här.

Politisk lägesrapport

 

Samordnad enkät på uppdrag av UD

På uppdrag av UD genomfördes under våren 2020 en samordnad enkät via Sveriges 11 Handelskamrar till våra medlemsföretag. Norrbottens Handelskammare samlade in information för att få en samlad nulägesbild av näringslivets utmaningar och påfrestningar. Detta har sedan rapporterats till bland annat Handelsministern.

Enkätutskick mars

Pressmeddelande sammanställning enkätsvar av första enkäten som gick ut till företag i Norrbotten den 24 mars.

Ta del av en sammanfattning av svaren på enkät nr 1.

Ta del av sammanställning och analys för Dalarna, Gävleborg, Jämtland-Härjedalen, Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten.

Enkätutskick maj

Pressmeddelande sammanställning enkätsvaren av den uppföljande enkäten som gick ut till företag i Norrbotten den 12 maj.

Ta del av den sammanställning och analys av enkäten i mars och uppföljande enkäten i maj.  Analysen har gjorts i samarbete med Region Norrbotten

Telefonintervjuer på uppdrag av Region Norrbotten

Norrbottens Handelskammare har på uppdrag av Region Norrbotten genomfört djupintervjuer bland företag i Norrbotten, med god geografisk spridning i länet, branschöverskridande och i huvudsak SMEs. Syftet var att skapa sig en lägesbild över hur företag i Norrbotten är påverkade av, samt hanterar, effekterna av Covid-19 på kort och lång sikt.

Första intervjutillfället var i juni och sedan uppföljande telefonintervju i oktober.

Ta del av intervjustudie telefonintervjuer juni 2020

Ta del av presentation intervjustudie juni 2020

Ta del av intervjustudie telefonintervjuer oktober 2020

Ta del av presentation intervjustudie oktober 2020

Pressmeddelande sammanställning telefonintervjuer oktober 2020