Export Cooperation Sweden-Finland

Export Cooperation Sweden Finland är en satsning där företag som finns i norra Sverige och Finland och är intresserade av att utöka eller skapa nya marknader oavsett var i världen nu får möjlighet till extra hjälp.

Genom de erfarenheter som skapats under arbetet med exportsamverkan Norrbotten utökas detta arbete till att även omfatta norra Finland. Nu skapas nya möjligheter för hungriga och kompetenta företag att nå nya globala marknader.

Syfte och mål

Syftet är att utveckla stödprocesser för företagens internationalisering samt företagens exportverksamheter. Målet är även att utveckla gränsöverskridande ekosystem bestående av företag samt öka samarbetet mellan dessa i området. I regionen finns ett behov av riktade och skräddarsydda exportaktiviteter samt att hitta nya businessmöjligheter för regionala företag och andra organisationer i norra Sverige och norra Finland.

Projektets målsättning är att hjälpa företag och andra organisationer i ekosystemet att identifiera vilka tjänster olika aktörer erbjuder samt få bättre kunskap om dessa. Målsättningen är även att identifiera företag med exportpotential samt hitta rätt samarbetspartner eller partners. Åtgärderna för att nå målet består bland annat av seminarier, klustersamarbete samt användning av en Business Support-modell som fokuseras på nya potentiella och utmanande marknadsområden. Utöver det anordnas interna seminarier för organisationer som tillhandahåller rådgivningstjänster inom internationalisering och export, med vars hjälp de får bättre överblick över varandras tjänsteerbjudanden.

En marknadsanalys av intressanta marknader och affärsområden kring de kompetenser våra företag besitter blir utgångspunkten för att nå fram till det enskilda skarpa affärsmötet. Företagen kommer att genomgå ett förberedande arbete kring den marknad som är av intresse. Vad innebär det att komma in på marknaden, hur ser affärskulturen ut, vilka handelshinder finns och hur skall vi hantera avtal är bara några av de frågor som måste redas ut innan man når fram till det skarpa affärsmötet.

Projektperiod: Interreg Nord 2019-2022

Projektägare: BusinessOulu är projektägare och huvudprojektledare och Norrbottens Handelskammare är projektledare från svensk sida.

För ytterligare information om projektet kontakta gärna oss på Norrbottens Handelskammare:

Sabrina Suikki, Samordnare Internationella Affärer / Projektledare Export Cooperation Sweden-Finland

E-post: [email protected]

Finansiärer

Export Cooperation Sweden-Finland är huvudsakligen finansierat av Europeiska regionala utvecklingsfonden, Interreg Nord.

Offentliga finansiärer är därtill Region Norrbotten, Tillväxtverket, Finnvera, BusinessOulu, Uleåborgs stad, Lapplands förbund och Rovaniemi stad.

Svenska privata finansiärer är Norrbottens Handelskammare, Sparbanken Nord och Längmanska företagarfonden.

Några av de större finska privata finansiärerna är bl.a. företagskluster i Uleåborg, Collaprime Oy, Lapplands Handelskammare och Uleåborgs Handelskammare.

Medverkande organisationer

Vi som ingår i Regional Exportsamverkan Norrbotten är: Norrbottens Handelskammare (samordnande part), Business Sweden, Almi, IUC Norr, Enterprise Europe Network via LTU Business, Exportkreditnämnden, Arctic Business och Region Norrbotten.